Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Dobra
autorJG
kategoriaProgram rewitalizacji w Gminie Dobra
data publikacji2016-12-30 13:58:24
komentarze0

W dniu 19 października 2016 r. Gmina Dobra, podpisała z Województwem Wielkopolskim, umowę na dotację celową na realizację projektu pn. „Opracowanie gminnego  programu  rewitalizacji w Gminie Dobra”. Projekt jest realizowany  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych bieżącego okresu programowania, planujemy aplikować o środki unijne, które spowodują dalszy rozwój naszej gminy.

Rewitalizacja to kompleksowy proces powiązanych ze sobą działań obejmujących kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne i środowiskowe, na rzecz społeczności lokalnej. Są one podejmowane w celu wykorzystania specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnego potencjału, którym jest położenie, baza lokalnych przedsiębiorców, koncentracja siedziby instytucji publicznych, placówek służby zdrowia, edukacji i kultury. Z tego względu wstępna koncepcja rewitalizacji w Gminie Dobra zakłada, iż obszar objęty programem to miasto Dobra i otaczający je obszar miejscowości  Długa Wieś, gdzie zauważono potrzebę m.in. takich działań jak:

1. Renowacja centralnych przestrzeni (Plac Wojska Polskiego, targowisko „Zielony rynek”, Plac Mały Rynek). Aranżacja przestrzeni publicznej Małego Rynku, z budynkiem po dawnym dworcu PKS, wydzielenie stref parkingowych, zieleni miejskiej, stref wypoczynku, powierzchni na potrzeby działalności gospodarczej (handel, usługi, mała gastronomia, przy zachowaniu zabytkowej zabudowy). Nadanie nowej funkcji targowiska poprzez sprzedaż i promocję lokalnych produktów.

2. Rewitalizacja wybranych obszarów przestrzeni miejsko-wiejskiej  w obszarze Dobra – Długa Wieś.

3. Przebudowa wybranych ulic miejskich wraz z koncepcją budowy łącznika pieszo-rowerowego (Plac Wojska Polskiego
z ul. Parkową oraz ul. Dekerta z ul. Narutowicza – połączenie dwóch parków).

4. Remont i adaptacja  zabytkowego pałacu na potrzeby przedszkola samorządowego, izby pamięci historycznej (nowe funkcje edukacyjne, kulturalne).

5. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach publicznych m.in.: Centrum Kultury w Dobrej, Urząd Miejski
w Dobrej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Nadanie nowych funkcji nieczynnym budynkom komunalnym.

Proces rewitalizacji oznacza aktywne włączenie mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie
i aktualizowanie gminnego programu rewitalizacji. Zgodnie z tym założeniem prowadzone będą konsultacje, zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej (ankiety), w tym za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej. Planowane są także spotkania, debaty, warsztaty, wywiady, pozwalające na zbieranie uwag przy budowie gminnego programu rewitalizacji. 

Burmistrz Dobrej
Andrzej Piątkowski

 >> DRUKUJ <<